Vastuullista vai ympäristöystävällistä?

Terminologialla on väliä.  Vastuullinen ei ole yhtä kuin ympäristöystävällinen. Eikä ympäristöystävällinen välttämättä ole vastuullista. 

Ympäristöystävällisyys on nimensä mukaisesti ympäristölle aiheutuvien haittojen minimoimista ja vähentämistä. Ekologisuus taas viittaa ihmisten ja luonnon välisiin suhteisiin ja monimuotoisuuden turvaamiseen. Vastuullisuus kestävän kehityksen kehyksessä puolestaan on näistä kokonaisvaltaisin käsite ja kattaa niin ympäristön, luonnon, ekologian, ihmisten ja yhteiskunnan kuin taloudellisenkin näkökulman. Tätä havainnollistetaan usein kolmen pilarin mallilla: sosiaalinen, ympäristöllinen ja taloudellinen. Vastuulliseksi luokitellaan vain toiminta (tuote tai muu arvioinnin kohde), joka on näiden kolmen intersektiossa.  

Vastuullisuus tieteen alana on nuori ja lähteestä riippuen mielletään juontavan juurensa nykyisesessä muodossaan vasta 1970-1980- luvulle (Martens, 2006). Tästä johtuen data ja siitä johdettava tieto muuttuu ripeään, kun uusia tutkimustuloksia saadaan, laskentakaavat ja -metodit sekä tiede ja mittauslaitteet kehittyvät. Jo pelkästään mitattavien muuttujien monimutkaisuus on vasta selkeytymässä puhumattakaan tuloksista tai niihin pohjautuvista päätöksistä.  

IT:ssä vastuullisuus on helpoin mieltää laitteisiin tai konesaleihin liittyvään hiilijalanjälkeen tai sähkönkulutukseen. Todellisuudessa se pitää sisällään paljon moniuloitteisempia seikkoja ja monimutkaisia toimitusketjuja sekä niiden komponentteja, pehmeitä arvoja ja sosiaalista vastuuta. Edes kaikille alan ammattilaisille vastuullisuutta IT:ssä ei ole helppo hahmottaa.  

Pähkinän kuoressa vastuullinen IT on suunnitelmallista, pyrkii strategisesti operatiivisella tasolla kokonaisvaltaisen kulutuksen vähentämiseen ja katsoo toimintojaan kaikista vastuullisuuden näkökulmista niin pitkälle kuin mahdollista. Erilaisten näkökohtien ja niiden sisällä olevien parannusmahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden seuraaminen käytännön teoilla ja päätöksillä tulisi olla keskiössä. Helppoa, vai onko?    

Mitä on vastuullinen IT? Miten Kongon Demokraattinen Tasavalta liittyy etätyöhön? Miksi rahoituksen alkuperällä on väliä? Mistä läppärin hiilijalanjälki koostuu? Miten hahmottaa palveluiden tai ohjelmistojen hiilijalanjälki? Muistitko tietoturvan osana vastuullisuutta? Tulevien viikkojen aikana Vastuullisen IT:n blogisarjassa pohdimme vastauksia näihin kysymyksiin, avaamme vastuullisuuskäsitteitä ja niiden merkitystä IT:ssä. 

Pim Martens (2006) Sustainability: science or fiction?, Sustainability: Science, Practice and Policy, 2:1, 36-41, DOI: 10.1080/15487733.2006.11907976 

Kirjoittanut SwanIT:n Sustainability and Project Director Amanda Shonubi