Mitä tulee ottaa huomioon verkkopalveluita pohtiessa? SwanIT:n verkkoasiantuntija vastaa

Mitkä ovat yleisimpiä verkkoihin liittyviä ongelmia?

Tyypillisimmät yritysten verkko-ongelmat johtuvat usein osaamisen tai ajan
rajallisuudesta. Tavallisimmin yksi henkilö yrityksen sisällä on joskus tilannut laitteet,
toinen verkkoyhteydet ja kolmas pystyttänyt verkkoympäristön. Tämän jälkeen verkot
on jätetty vuosiksikin oman onnensa nojaan ilman riittävällä tasolla olevaa valvontaa ja
ylläpitoa. Etenkin langattomat verkot ovat aikojen saatossa alkaneet aiheuttaa
päänvaivaa yrityksille. Syy on yleensä sama: aikoja sitten rakennetut verkot ovat
jääneet jälkeen teknologian ja käyttövaatimusten kehittyessä. Viimeistään tällaisissa
tilanteissa lähdetään yleensä etsimään talon ulkopuolista apua.

Minkälaiset asiat tulee huomioida verkkokokonaisuutta pohtiessa?

Verkkoympäristön järkevässä suunnittelussa ja optimaalisen ratkaisun pohdinnassa
tulisi huomioida ainakin seuraavat asiat:

 • Millaisia palveluita yritys käyttää ja mikä on näiden liiketoimintakriittisyyden
  aste
 • Millaista liiketoimintaa ja liiketoimintavaatimuksia varten verkot ovat olemassa
 • Toimipisteiden määrä ja sijainti
 • Etätyötarpeet verkkojen, tietoturvan ja yrityksen työntekijöille tarjottavien
  palveluiden näkökulmasta
 • Olemassa olevien verkkoyhteyksien laatu, nopeus ja turvallisuus
 • Verkkoympäristön optimaalinen mitoitus kattaen pilviympäristöt, tietoturvan ja
  tarvittavat tietoliikennenopeudet
 • Verkkopalveluiden toiminta-asteen vaativuus ja toivottu palveluvaste (SLA)
 • Palvelut, joita verkkoympäristölle tarvitaan, esim. ylläpito, valvonta, hallinta ja
  tuki
 • Käytettävät verkkolaitteet ja -teknologiat sekä näiden hankintatapa ja -kanavat
 • Palvelukokonaisuuden vastuullisuus sisältäen mm. ympäristöarvojen
  huomioinnin ja tietoturvan

 

Nämä asiat vaikuttavat osaltaan siihen, millainen verkkoympäristö yrityksen kannattaa
rakentaa. Vastuullinen kumppani kartoittaa yrityksen senhetkisen tilanteen ja luo
suunnitelman, jonka pohjalta verkkoja lähdetään yhdessä kehittämään ja
optimoimaan.

Verkkojen optimoinnissa lähdetään liikkeelle aina asiakkaan tarpeista. Verkkoja
toteuttavan kumppanin on huomioitava tietoliikenteen ja IT:n merkitys asiakkaan
liiketoiminnalle ja ymmärrettävä verkkojen ongelmatilanteiden vaikutus yrityksen
toimintaan. Verkkovalvontajärjestelmien hyödyntäminen on nykypäivänä keskeinen
osa optimoitujen verkkoympäristöjen toteutusta.

Mikä on verkkovalvonnan merkitys yritykselle?

Verkkojen valvonnan puuttuminen on rinnastettavissa sokkona ajamiseen – yritykseltä
puuttuu näkyvyys siitä, mitä laitteissa ja yhteyksissä tapahtuu. Pintapuolisesti kaikki voi
näyttää toimivan, mutta todellisuudessa verkoissa voi olla suuriakin ongelmia, kuten
laiterikkoja, ylikierroksilla käyviä laitteita tai vääriä kaapelointeja. Ajan kanssa
ongelmat voivat johtaa siihen, että työntekijöiden laitteet alkavat ”tökkiä”, eivätkä ne
toimi optimaalisesti. Useimmiten loppukäyttäjien on hankala lähteä selvittämään
ongelman ydintä ja IT-tukeen ilmoitetaankin viaksi ”nettiyhteyteni ei toimi” tai
”läppärini on hidas”. Vika voi piillä internetliitännöissä, sisäverkoissa tai läppärissä
itsessään. Kun verkkojen valvontaa hoitaa asiantuntija, ongelmiin pystytään
puuttumaan jopa ennen kuin käyttäjät niitä havaitsevat. Jos ei ole näkyvyyttä
verkkoympäristöön, ei ole myöskään kykyä korjata ongelmaa.

Mitä hyötyä on verkkopalveluiden ulkoistamisesta yhdelle
kumppanille?

Keskeisimmät hyödyt verkkoratkaisuiden keskittämisessä kumppanille ovat mm.
selkeät vastuut ja suoraviivaisempi kommunikointi. Yrityksen ei tarvitse käyttää aikaa
tai lähteä analysoimaan vikatilannetta omatoimisesti, vaan se voi delegoida
ongelmanselvityksen kokonaisuudessaan osaavalle kumppanille. Asiakkaan
näkökulmasta paras ratkaisu on ”avaimet käteen” -periaatteella toteutettu malli,
jolloin asiakas voi luottavaisin mielin keskittyä omaan liiketoimintaansa.

Verkot palveluna (Network as a Service) on kokonaisvaltainen ”avaimet käteen” –
toteutuksena tuotettu palvelumalli, jonka avulla yritykset voivat ulkoistaa kaikki
verkkoihin liittyvät tehtävät alan ammattilaisille. SwanIT:llä palvelukokonaisuus kattaa
verkkototeutuksen suunnittelun ja optimoinnin, laitteiden toimitukset, laiteasennukset
ja konfiguroinnin, tietoturvan, verkon valvonnan ja ylläpidon sekä tiensä päähän
tulleiden verkkolaitteiden vastuullisen tyhjennyksen ja kierrätyksen.

Verkot ja verkossa toimiminen ovat välttämätön osa nykyajan liike-elämää, jolloin
yrityksen liiketoiminnan sujuvuuden ja tietoturvallisuuden kannalta verkkojen
luotettavuus ja toimivuus ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Voit lukea SwanIT:n
tarjoamista verkkoratkaisuista täältä.

Kirjoittanut SwanIT:n verkkoasiantuntija Peeter Pruuden.

Pruuden on toiminut IT- ja tietoliikennealalla yli 30 vuoden ajan rakentaen
asiakkaille erilaisia verkkoratkaisuja maailmanlaajuisesti. Nykyään hän hyödyntää
asiantuntijuuttaan SwanIT:llä mm. verkkopalveluiden ja tietoturvan parissa.